Vedtægter for DcH Vojens civile Hundeførerforening januar 2020

1
Foreningens navn er DcH Vojens civile Hundeførerforening. I daglig tale DcH Vojens
Dens hjemsted er Vojens i Haderslev Kommune
Foreningen er medlem af landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening, og medlem af DGI

2
Foreningens formål er dels at virke for anvendelse af hundens evner og færdigheder til konkurrencesport,dels at medvirke til fremme og forbedring af vilkårene for hunde generelt. Lokalforeningen må ikke handle i strid med Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforenings vedtægter og regler. I øvrigt er Lokalforeningen selvbestemmende inden for egne rammer. Det er endvidere foreningens formål at tilbyde hundeinteresserede mulighed for at dyrke denne aktivitet, samt med udgangspunkt i hundearbejde, at udvikle medlemmernes evne og lyst til at engagere sig og tage medansvar i foreningen og i det lokale samfund.

For at nå disse mål skal foreningen:

3

  1. Samle hundeinteresserede personer og arbejde på at uddanne det enkelte medlem i at forstå hunde og få glæde ved samarbejde og samvær med sin hund. Foreningen skal formidle trænings og konkurrence tilbud, der kan give hunde et aktivt og indholdsrigt liv og tilgodese hundenes behov.
  2. Det er endvidere lokalforeningens formål at tilbyde hundeinteresserede mulighed for at dyrke de i pkt. 3,1 nævnte aktiviteter samt, med udgangspunkt i hundearbejde, at udvikle medlemmernes evne og lyst til at engagerer sig og tage medansvar i lokalforeningen og i det lokale samfund i en forening. Det er en forudsætning for udøvelse af aktivt hundearbejde, at den pågældende er medlem af foreningen.
  3. Arbejde for at uddanne det enkelte medlem i at forstå og få optimal glæde ved samarbejde og samvær med hunden, så den får et aktivt og indholdsrigt liv.
  4. Formidle trænings- og konkurrencetilbud, der tilgodeser hundens behov og hundeførerens interesser.
  5. Arbejde med både konkurrence- og breddetræning samt grundlæggende opdragelse af familiehunden, herunder gennem et aktivt ungdomsarbejde at fremme børn og unges omgang med og forståelse for hunden.
  6. Arbejde på at fastholde medlemmerne gennem et aktivt foreningsliv.
  7. Afholde lokale konkurrencer og/eller prøver.

8. Tilmelde/godkende deltagere til konkurrencer med andre foreninger i DcH.

9. Uddanne eller lade uddanne kvalificerede ledere, instruktører og dommere.

4
Enhver, der vil medvirke til fremme af foreningens formål, kan optages som medlem. Bestyrelsen kan dog nægte optagelse i foreningen, såfremt optagelse efter en konkret vurdering af ansøgeren ikke findes i overensstemmelse med lokal foreningens tarv

4,2

Lokalforeningen tilmelder straks ved indmeldelse nye medlemmer til Landsforeningen, således at medlemmet opnår de rettigheder der følger heraf.

Nye medlemmer betaler et indskud, der fastsættes på den årlige ordinære generalforsamling.
Udmeldelse kan ske skriftligt til foreningens formand eller kasserer. Manglende rettidig betaling af kontingent for nyt kalenderår betragtes som udmeldelse af lokalforeningen.
Lokalforeningen tilmelder straks ved indmeldelsen nye medlemmer til landsforeningen.

5
Kontingentet for foreningens medlemmer fastsættes hvert år på den ordinære generalforsamling. Indstilling fra bestyrelsen skal foreligge.
Kontingentet består af 2 dele: Grundkontingent og Træningsgebyr. Begge fastsættes af generalforsamlingen efter indstilling fra bestyrelsen.
Ingen kan deltage i foreningens aktiviteter uden at betale grundkontingent ,grundkontingent er de til enhver tid gældende Lands og Kreds kontingenter, der dækker grund omkostningerne ved medlemskabet, og giver medlemmet almindelige medlemsrettigheder.
Lokalforenings kontingent giver adgang til træning i henhold til bestyrelsens træningsplan.

Familiekontingent gælder 2 personer med hver en hund fra samme husstand. Hvis der er flere end 2 personer eller flere hunde end 2 fra samme husstand betales træningsgebyr.

Trænere og bestyrelsesmedlemmer i DcH Vojens er kontingent fri, foreningen betaler grundkontingent for trænere i DcH. Vojens.Medlemmer, der ikke inden 15 Januar har betalt kontingent, kan ikke deltage i Generalforsamlingen og kan slettes af foreningen. Ingen kan deltage i træning eller konkurrencer, forinden skyldig kontingent for det pågældende regnskabsår er betalt.
Ekskluderede, slettede eller udmeldte medlemmer har intet krav på foreningen eller dens midler.

Medlemmer der overføres fra en anden lokalforening i DcH og som har betalt kontingent i denne lokalforening for foreningsåret, skal først betale kontingent til lokalforeningen fra næste foreningårs begyndelse. Bestemmelsen gælder kun kontingent og ikke eventuelt træningsgebyr.

6

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af januar.
Generalforsamlingen behandler følgende sager:

1. Valg af dirigent.

2. Beretning af foreningens formand.

3. Regnskabsaflæggelse af foreningens kasserer.

4. Fastsættelse af kontingent, Lokalforenings kontingent og indskud (indstilling fra bestyrelsen skal foreligge).

5. Indkomne forslag.

6. Valg af formand lige år

7. Valg af kasserer i ulige år.

8. Valg af 1 bestyrelsesmedlem i lige år

9. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer i ulige år

10. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.

11. Valg af 2 revisorer.

12. Valg af 1 revisorsuppleant.

13. Eventuelt.

Skriftlig afstemning skal finde sted, når mindst 1/10 af de fremmødte medlemmer forlanger det, eller når bestyrelsen bestemmer det
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indsendes til bestyrelsens formand senest 3 uger før generalforsamlingen.

7
Til vedtægternes vedtagelse, ophævelse eller forandring kræves 2/3 af de mødte stemmeberettigede medlemmers stemmer.

Vedtægterne og efterfølgende ændringer skal senest fire uger efter den generalforsamling hvor de er vedtaget, sendes til kredsformanden samt landsforeningens forretningsfører.
8
Adgang til generalforsamlingen med stemme- og taleret har alle medlemmer af foreningen, der ikke er i kontingentrestance.
Stemmeafgivelse ved skriftlig fuldmagt kan finde sted.

9
Indkaldelse til generalforsamling sker med mindst 14 dages varsel, skriftligt til alle medlemmer eller i de lokale dagblade eller i medlemsbladet. Indkaldelsen skal indeholde dagsordenen samt ordlyden af evt. indkomne forslag.
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder anledning dertil, eller når mindst 1/3 af medlemmerne fremsætter skriftlig begæring derom og samtidig til formanden indsender en skriftlig redegørelse over de sager, der ønskes behandlet. Generalforsamlingen afholdes inden 3 uger efter, at begæring derom er modtaget.

10
Bestyrelsen består af formand og 4 bestyrelsesmedlemmer.
Formanden vælges for 2 år ad gangen af den ordinære generalforsamling, i lige år
Den øvrige bestyrelse vælges for 2 år og afgår med halvdelen ved hvert valg, første gang ved lodtrækning.
Endvidere vælges der 2 suppleanter og 2 revisorer med 1 suppleant.
Genvalg kan finde sted.
Formand og kasserer vælges af generalforsamlingen. Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand, sekretær og menig bestyrelsesmedlem.

Formand, næstformand og kasserer udgør forretningsudvalget og tegner foreningen. Bestyrelsen er ulønnet, dog kan der af foreningens midler bevilges fri rejse, evt. diæter, til repræsentation i hundesagens interesse.

11
Foreningens regnskabsår er fra .....01-01.... til .31-12....... Regnskabet skal føres i en let overskuelig form og skal foreligge i revideret stand inden .15-01....... og fremlægges til godkendelse på den ordinære generalforsamling.
Bestyrelsen skal sikre at regnskab og bilag gemmes i mindst 5 år efter godkendelsen.

Bestyrelsen har ansvar for at der føres et regnskab med bilag, et medlemskartotek og en protokol for bestyrelsesmøder og beslutninger. og beslutninger.

12
Samtlige medlemmer har gratis adgang som tilskuere ved konkurrencer og opvisninger mod forevisning af sidste medlemskvittering. Medlemmerne skal dog rette sig efter ledelsens anmodninger.
Konkurrencer og opvisninger afholdes, når bestyrelsen finder det formålstjenligt. Valg af dommere, indkøb af præmier og uddelinger af disse foretages af bestyrelsen.
Tilmelding til konkurrencer kan foretages af hundefører selv på DcH´s online tilmeldingssystem, men tilmelding skal altid godkendes af bestyrelsen, der om nødvendigt kan fastsætte kvalifikationskrav.
Bestyrelsen har ansvaret for, at hunde og fører ved konkurrence deltager i de klasser hvor de høre hjemme

13
Med hensyn til disciplinærsager henvises til de til enhver tid gældende bestemmelser for landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening.

14
Foreningen kan hverken opløses eller udmeldes af Danmarks civile Hundeførerforening, så længe mindst 5 medlemmer stemmer imod. I tilfælde af opløsning tilfalder foreningens ejendele og kapital Foreningen Service Hunde til Handicappede.
Opløsning / udmeldelse kan kun ske efter vedtagelse på
to generalforsamlinger, med minimum fire ugers mellemrum. Kredsformanden inviteres med til den 1. generalforsamling med taleret.
.
Vedtager 1. generalforsamling ophør/udmeldelse, oprettes et forretningsudvalg, varetagelse af daglige opgaver frem til den anden generalforsamling .Kredsformanden har sæde i dette forretningsudvalg. Kredsformanden og et medlem af ordensudvalget har adgang til den anden generalforsamling med taleret. generalforsamling med taleret. Som deltager i 2. generalforsamling er et medlem af ordensudvalget, dog ikke kredsens OU-medlem, selvskreven med taleret.
I tilfælde af udmeldelse eller udelukkelse af en lokalforening kan foreningen ikke fremover anvende hele eller dele af navnet Danmarks civile Hundeførerforening eller DcH´s logo(er).

***************************************************************

Således vedtaget på ordinær generalforsamling d. 19-01-2020

Formand: Frede Pedersen.

Nyheder

Sponsorer