Generalforsamling d. 19. januar 2014

Generalforsamling d. 19-01-2014

                                               Referat

1.Valg af dirigent:  Kim er valgt som dirigent, redegør for beslutningsdygtighed, godkendt!

2.Forslag til lille ændring af §4, medlemmer der ikke har betalt inden 3. træningsdag, ændres til, 15. januar, vedtaget!

3.Beretning af foreningens formand.

der spørges til placering af klubhus, evt. et problem at det ligger så tæt på vejen, er det optimal placering, placering pga tilkørselsforhold på sigt handicap venlig, derefter blev beretning godkendt.

3.Regnskabs aflæggelse af foreningens kasserer

Lille underskud, men vi har værdier stående på pladsen Formanden har en kommentar, tilskud fra kommunen regnet frem og tilbage pga. generator, der er indkøbt LED lamper med solceller monteres når vi kommer videre med byggeriet, der ligger de sidste penge fra kommunen. Derefter blev regnskab godkendt.

4.Fastsættelse af kontingent ( bestyrelsen foreslår 1000 kr. for hele året, gradueres med 100 kr. pr, kvartal, ved indmelding, frem til 1. april 1000, 1. april til 1. juli 900 kr. 1. juli til 1.oktober 800 kr. 1. oktober til 1. januar700 kr.) familie kontingent fortsætter uændret, med 1500 kr. giver ret til to hunde med to hundefører, godkendt!

5. Da det er os bekendt at der kommer kontingent stigning fra Kreds på 50 kr.og Landsforening på 40 kr. foreslås en stigning på 100kr. gældende fra 2015.Familiekontingent stiger med 200kr. godkendt!

6.Indkommende forslag. Ingen.

Kun ændring af paragraf 4

Valg af formand, Frede blev genvalgt

7.Valg af 2 bestyrelses medlemmer, efter tur afgår: Marianne Kryger Olsen og Steen Rolf Pedersen. Helga Nielsen ønsker at udtræde af foreningen af personlige årsager. Derfor skal der vælges et nyt best. medlem for et år. Marianne og Steen blev genvalgt

et nyt bestyrelsesmedlem skal vælges, Frede foreslår Hans Fuchs, Hans Fuchs blev valgt.

9.Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen

Charlotte og Bent er genvalgt

10.Valg af 2revisorer

Kim ønsker at træde ud af foreningen, derfor skal der vælges en ny revisor Jonna er foreslået, Jonna blev valgt. Boje modtog genvalg.

Valg af 1 revisorsuppleant

Der foreslås  Anne-Dore, Anne-Dore blev valgt

EVT. landzone tilladelse parkering er på et fredningsområde for en gravhøj

Der foreslås parkering ned langs med vandløbet, hvalpetræningsbane bliver på resten af pladsen vi flytter trænings plads tættere mod Vojens by,

Der foreslås parkering vinkelret på vejen langs hele trænings området på det område der med tiden skal brolægges til handicap område 10-15meter

6/2 skal der afholdes møde med kommunen, hvor det ridses helt klart op hvor det er hensigtsmæssigt at parkere og lave fast plads til handicaptræning, få styr på afstandskrav vedr. vandløb og vej.

Forslag om eksternt træningsområde til handicappede med fast underlag, det bliver en klub i klubben, der skal markedsundersøges lidt dybere inden vi starter det helt store cirkus, det bliver sikkert ikke i år!

Der bliver flere bevægelseshandicappede med hund, der kan tilbydes træningsforhold i Vojens

Der foreslås beplantning op mod vejen, ved klubhuset, også et krav fra kommunen,

Der sættes et let tråd hegn op ved Hundelegepladsen til at skærme mod vejen.

Tak for god ro og orden, pas på formanden han kan godt lide at bruge penge 😉

Der blev udråbt et leve for DcH Vojens

KAFFE! Kage til kaffen stod Marianne og Charlotte for, tak.

Referent: Steen Rolf Pedersen

Der er lukket for kommentarer.