Foreningsvedtægter

Vedtægter for DcH Vojens civile Hundeførerforening            Januar 2017

§1
Foreningens navn er  DcH Vojens civile Hundeførerforening. I daglig tale DcH Vojens
Dens hjemsted er Vojens i Haderslev Kommune
Foreningen er medlem af landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening.  Og medlem af DGI

§2
Foreningens formål er dels at virke for anvendelse af hundens evner og færdigheder til konkurrencesport, dels at medvirke til fremme og forbedring af vilkårene for hunde generelt. Det er endvidere foreningens formål at tilbyde hundeinteresserede mulighed for at dyrke denne aktivitet, samt med udgangspunkt i hundearbejde, at udvikle medlemmernes evne og lyst til at engagere sig og tage medansvar i foreningen og i det lokale samfund.

For at nå disse mål skal foreningen:

Samle hundeinteresserede personer i en forening. Det er en forudsætning for udøvelse af aktivt hundearbejde, at den pågældende er medlem af foreningen.

Arbejde for at uddanne det enkelte medlem i at forstå og få optimal glæde ved samarbejde og samvær med hunden, så den får et aktivt og indholdsrigt liv.

Formidle trænings- og konkurrencetilbud, der tilgodeser hundens behov og hundeførerens interesser.

Arbejde med både konkurrence- og breddetræning samt grundlæggende opdragelse af familiehunden, herunder gennem et aktivt ungdomsarbejde at fremme børn og unges omgang med og forståelse for hunden.

Arbejde på at fastholde medlemmerne gennem et aktivt foreningsliv.

Afholde lokale konkurrencer og/eller prøver.

Tilmelde/godkende deltagere til konkurrencer med andre foreninger i DcH.

Uddanne eller lade uddanne kvalificerede ledere, instruktører og dommere.

§3
Enhver, der vil medvirke til fremme af foreningens formål, kan optages som medlem. Bestyrelsen kan dog nægte optagelse i foreningen, såfremt ansøgeren har gjort sig skyldig i en i den offentlige mening vanærendehandling.
Nye medlemmer betaler et indskud, der fastsættes på den årlige ordinære generalforsamling.
Foreningen skal betale det fastsatte kontingent til landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening.
Medlemmer, der overføres fra en anden lokalforening i DcH, og som har betalt kontingent i denne forening for foreningsåret, skal først betale kontingent til foreningen fra næste regnskabsårs begyndelse. Bestemmelsen gælder kun kontingent og ikke eventuelt træningsgebyr.
Udmeldelse kan ske skriftligt til foreningens formand eller kasserer. Manglende rettidig betaling af kontingent for nyt kalenderår betragtes som udmeldelse af lokalforeningen.
Lokalforeningen tilmelder straks ved indmeldelsen nye medlemmer til landsforeningen.

 

§4
Kontingentet for foreningens medlemmer fastsættes hvert år på den ordinære generalforsamling. Indstilling fra bestyrelsen skal foreligge.
Kontingentet består af 2 dele: Grundkontingent og Trænings gebyr. Begge fastsættes af generalforsamlingen efter indstilling fra bestyrelsen.
Ingen kan deltage i foreningens aktiviteter uden at betale grundkontingent ,grundkontingent er de til enhver tid gældende Lands og Kreds kontingenter, der dækker grundomkostningerne ved medlemskabet, og giver medlemmet almindelige medlemsrettigheder.
Lokalforenings kontingent giver adgang til træning i henhold til bestyrelsens træningsplan.

Familiekontingent gælder 2 personer med hver en hund fra samme husstand. Hvis der er flere end 2 personer eller flere hunde end 2 fra samme husstand betales trænings gebyr.

Trænere i DcH Vojens er kontingent fri, foreningen betaler grundkontingent for trænere i DcH. Vojens.Medlemmer, der ikke inden  15 Januar  har betalt kontingent, kan ikke deltage i Generalforsamlingen og kan slettes af foreningen. Ingen kan deltage i træning eller konkurrencer, forinden skyldig kontingent for det pågældende regnskabsår er betalt.
Ekskluderede, slettede eller udmeldte medlemmer har intet krav på foreningen eller dens midler.

 

§5
Generalforsamlingen afholdes hvert år Ultimo Januar.
Generalforsamlingen behandler følgende sager:

Valg af dirigent.

Beretning af foreningens formand.

Regnskabsaflæggelse af foreningens kasserer.

Fastsættelse af kontingent, Lokalforenings kontingent og indskud (indstilling fra bestyrelsen skal foreligge).

Indkomne forslag.

Valg af formand.

Valg af  ……  bestyrelsesmedlemmer.

Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.

Valg af 2 revisorer.

Valg af 1 revisorsuppleant.

Skriftlig afstemning skal finde sted, når mindst 1/10 af de fremmødte medlemmer forlanger det, eller når bestyrelsen bestemmer det
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indsendes til bestyrelsens formand senest 3 uger før generalforsamlingen.

§6
Til vedtægternes vedtagelse, ophævelse eller forandring kræves 2/3 af de mødte stemmeberettigede medlemmers stemmer.
Vedtægterne skal som information indsendes til kredsformanden, senest 4 uger efter den generalforsamling, hvor de er vedtaget. Kredsformanden videresender efter kontrol en kopi til DcH’s sekretariat.

§7
Adgang til generalforsamlingen med stemme- og taleret har alle medlemmer af foreningen, der ikke er i kontingentrestance.
Stemmeafgivelse ved skriftlig fuldmagt kan finde sted.

§8
Generalforsamlingen skal afholdes senest den 31. januar.
Indkaldelse til generalforsamling sker med mindst 14 dages varsel, skriftligt til alle medlemmer eller i de lokale dagblade eller i medlemsbladet. Indkaldelsen skal indeholde dagsordenen samt ordlyden af evt. indkomne forslag.
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder anledning dertil, eller når mindst 1/3 af medlemmerne fremsætter skriftlig begæring derom og samtidig til formanden indsender en skriftlig redegørelse over de sager, der ønskes behandlet. Generalforsamlingen afholdes inden 3 uger efter, at begæring derom er modtaget.

§9
Bestyrelsen består af formand og  4  bestyrelsesmedlemmer.
Formanden vælges for 2 år ad gangen af den ordinære generalforsamling. I lige år
Den øvrige bestyrelse vælges for 2 år og afgår med halvdelen ved hvert valg, første gang ved lodtrækning.
Endvidere vælges der 2 suppleanter og 2 revisorer med 1 suppleant.
Genvalg kan finde sted.
Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand, kasserer og sekretær. Formand, næstformand og kasserer udgør forretningsudvalget og tegner foreningen.
Bestyrelsen er ulønnet, dog kan der af foreningens midler bevilges fri rejse, evt. diæter, til repræsentation i hundesagens interesse.

§10
Foreningens regnskabsår er fra  …..01-01….  til  .31-12…….  Regnskabet skal føres i en let overskuelig form og skal foreligge i revideret stand inden  .15-01…….  og fremlægges til godkendelse på den ordinære generalforsamling.
Regnskaber og bilag skal gemmes i mindst 5 år efter godkendelsen.
Bestyrelsen fører et regnskab med bilag, et medlemskartotek og en protokol.

§11
Samtlige medlemmer har gratis adgang som tilskuere ved konkurrencer og opvisninger mod forevisning af sidste medlemskvittering. Medlemmerne skal dog rette sig efter ledelsens anmodninger.
Konkurrencer og opvisninger afholdes, når bestyrelsen finder det formålstjenligt. Valg af dommere, indkøb af præmier og uddelinger af disse foretages af bestyrelsen.
Tilmelding til konkurrencer kan foretages af hundefører selv på DcH´s online tilmeldingssystem, men tilmelding skal altid godkendes af bestyrelsen, der om nødvendigt kan fastsætte kvalifikationskrav.
Bestyrelsen har ansvaret for, at hundene deltager i de klasser, hvor de rettelig hører hjemme.

§12
Med hensyn til disciplinærsager henvises til de til enhver tid gældende bestemmelser for landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening.

§13
Foreningen kan hverken opløses eller udmeldes af Danmarks civile Hundeførerforening, så længe mindst 5 medlemmer gør fordring på dens beståen. Skulle der ske udelukkelse af DcH, opløsning eller udmeldelse, skal ejendele, udlånt eller stillet til disposition for foreningen af landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening leveres tilbage til denne. I tilfælde af opløsning tilfalder foreningens ejendele og kapital Foreningen Service Hunde til Handicappede………  …………………………………
Opløsning af foreningen eller udmeldelse af landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening kan kun ske efter vedtagelse på 2 generalforsamlinger, afholdt med minimum 4 ugers mellemrum.
Til sikring af et optimalt informationsniveau til medlemmerne, skal kredsformanden inviteres med til den 1. generalforsamling med taleret.
Referat af denne generalforsamling skal tilsendes kredsformanden inden for 14 dage.
Vedtager 1. generalforsamling ophør/udmeldelse, oprettes et forretningsudvalg, kredsformanden har sæde, til varetagelse af daglige opgaver, herunder udfærdigelse af indbydelse til generalforsamling nr.2 samt evt. bilag. Som medlem af forretningsudvalget er kredsformanden selvskreven deltager i denne 2. generalforsamling med taleret. Som deltager i 2. generalforsamling er et medlem af ordensudvalget, dog ikke kredsens OU-medlem, selvskreven med taleret.
I tilfælde af udmeldelse eller eventuelt udelukkelse må foreningen ikke fremover anvende hele eller dele af navnet Danmarks civile Hundeførerforening eller DcH´s logo(er).

***************************************************************

Således vedtaget på ordinær generalforsamling d. 22-02-17

 

Formand: Frede Pedersen.

 

 

Der er lukket for kommentarer.