Generalforsamling d. 17 jan. 2016

Generalforsamling

Indbydelse til ordinær Generalforsamling d. 17-01-2016

Kl.13,00 i lokalerne i VBI huset, fritidscentret Overgårdsvej i Vojens

Foreningen er vært ved kaffe og kage

Dagsorden

Valg af dirigent

Lisbeth Martensen valgt

Beretning af foreningens formand

godkendt

Stemmetællere conny og helle

Regnskabs aflæggelse af foreningens kasserer

Regnskabet er ikke revideret og kan derfor ikke godkendes, kasseren har misligholdt sit arbejde som kasserer, der skal afholdes en ekstra ordinær generalforsamling 7/2 kl1210 i vores eget klubhus

Fastsættelse af kontingent: bestyrelsen foreslår 1100 kr. for hele året

familiekontingent 1700,

 

gradueres med 100 kr. pr, kvartal, ved indmelding, frem til 1. april 1100, 1. april til 1. juli 1000 kr. 1. juli til 1.oktober 900 kr. 1. oktober til 1. januar800 kr.)

landsforeningen kommer med forslag om LF kontingent stigning på 140kr.

januar 2017 stiger kontingent 150kr årligt, i tilfælde af LF kontingent stigning

vedtaget!

Indkommende forslag. Forslag der ønskes behandlet på GF. SKAL indsendes til formanden senest 3 uger før GF.

Der er ikke indkommet nogle forslag

Valg af formand: Frede Pedersen er på valg, modtager genvalg.

Genvalgt uden modkandidater

Valg af 2 bestyrelses medlemmer, efter tur afgår: Steen Rolf Pedersen og Marianne Kryger Olsen, Steen og Marianne ønsker ikke genvalg.

Der er foreslået Conny og Jan

Valgt!

Valg af et bestyrelses medlem for et år, da Flemming Toft Jensen har meddelt at han stopper i foreningen.

Jonna Hansen foreslået og valgt

Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.      Bent Nielsen og Charlotte Fuch

Genvalgt med bent som 1. suppleant og Charlotte som 2.

Valg af 2 revisorer.      Boje Pedersen og Jonna Hansen

Linda Uldahl stiller op som revisor, da Jonna er valgt til bestyrelsen og Boje er genvalgt

Valg af 1 revisorsuppleant

Ann-Dore er genvalgt

EVT.

Hjemmesiden trænger til en revidering, er der nogen der vil overtage? Marianne og Jonna hjælpes ad med opgaven

Conny og Jan foreslår en strandtur, hundemassage andre sociale arrangementer hvor vi kan mødes,

Britta og Linda er udnævnt til festudvalg og eventplanlæggere

Der ophænges en kalender i klubhuset, så alle kan se hvad der sker

Tak for god ro og orden

Bestyrelsen konstituerer sig som følger:

Formand: Frede 2 år

Næstformand: Jan 2 år

Kasserer: Conny 2 år

Sekretær: Jonna 1 år

Best. Medlem: Hans praktisk gris på valg i 2017

HUSK at kontingent skal være betalt inden d. 15-01-2016. manglende betaling = ingen stemmeret. Betaling  på  kto. 7915-1176132

Træning starter igen søndag d. 03-01-2016 kl.10,00  for alle uanset hold, vel mødt.

 

Jeg ønsker jer alle et godt NYTÅR. M.v.h. Frede

Der er lukket for kommentarer.